Hvis du ønsker at klage

Sådan klager du

Har du en klage, skal du først skrive til UnoTel i vores elektroniske klageformular herunder. UnoTel træffer herefter som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet.

Vedrørende abonnementer

Hvis du ikke er tilfreds med UnoTel's afgørelse, og hvis din klage vedrører abonnement på teletjenester - fx klager over regningen eller UnoTel's vilkår - kan du klage til:

Teleankenævnet
Axeltorv 6, 3th
1609 Kbh. V
Telefon: 33 18 69 00
www.teleanke.dk

Teleankenævnet behandler alle tvister mellem forbrugere og teleselskaber om abonnement på teletjenester.

Vedrørende varer

Hvis du ikke er tilfreds med UnoTel's afgørelse, og hvis din klage vedrører varer (fx mobil-telefoner) kan du klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 4171 5000
www.forbrug.dk

Hvis du er statsborger i en anden EU-medlemsstat end Danmark, kan du klage via EU-Kommissionens online klageportal på siden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Ved indgivelse af klage skal du angive vores e-mailadresse: support@unotel.dk.

Send klage til UnoTel
 
     
Copyright 2004-2024 UnoTel Kundeservice